top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

פרסומיםד"ר ליאת בן-דוד: רשימת פרסומים

א. סביבות למידה*

*(תפיסת עולם חינוכית: למידה סביב סוגיות STS בגישה קונסטרוקטיביסטית-מערכתית)

במסגרת "מב"ט – מדע בחברה טכנולוגית" – סביבות למידה לבית הספר היסודי:


1. "גישות להוראת המדעים" – יחידת לימוד להכשרת מורים למדע וטכנולוגיה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1998


2. "ללכת על כוכב-לכת", סביבת למידה במדעי כדור הארץ, ספר לתלמיד, מדריך למורה ומערך הערכה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1998; מלווה בסביבה ממוחשבת (סימולציות, משחקים ועוד), הוצאת מט"ח. יחד עם ד"ר רבקה ברנד.


3. "משנים אווירע", סביבית למידה באיכות הסביבה, ספר לתלמיד ומדריך למורה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1998. יחד עם ד"ר מירי לוינגר-דרסלר


4. "פותחים שולחן", סביבת למידה בנושא תזונה, מתוך הסדרה "בריאות ואיכות חיים", ספר לתלמיד, מדריך למורה ומערך הערכה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1999; מלווה בסביבה ממוחשבת (סימולציות, משחקים ועוד), הוצאת מט"ח. יחד עם ד"ר ליאורה ביאלר.


5. "נושמים לרווחה", סביבת למידה בנושא נשימה, מתוך הסדרה "בריאות ואיכות חיים", ספר לתלמיד, מדריך למורה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1999; מלווה בסביבה ממוחשבת (סימולציות, משחקים ועוד), הוצאת מט"ח. יחד עם ד"ר מירי לוינגר-דרסלר.


6. "לחיות ביחד", סביבת למידה בנושא מדעי החיים לכיתות א-ב, ספר לתלמיד, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב,2001. יחד עם ד"ר מירי לוינגר וד"ר רות סטרול-נוביק.

במסגרת "מוחו"ט – מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים"


7. "גלגל החיים", סביבת למידה בנושא רבייה, גדילה והתפתחות, ספר לתלמיד, מדריך למורה ומערכי הערכה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1999; מלווה בסביבה ממוחשבת (סימולציות, משחקים ועוד), הוצאת מט"ח. יחד עם ד"ר סמדר רייספלד.


8. "עיין ערך: חיים", סביבת למידה במדעי החיים לחטיבות הביניים, ספר לתלמיד, מדריך למורה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב,2001. יחד עם ד"ר מירי לוינגר-דרסלר.


9. "נכתב בסלע", סביבת למידה בנושא גיאולוגיה, ספר לתלמיד, מדריך למורה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב,2001; מלווה בסביבה ממוחשבת (סימולציות, משחקים ועוד), הוצאת מט"ח. יחד עם יאיר הראל. במסגרת "תעשידע"


10. "תעשייה לעתיד בריא", סביבת למידה בנושא קידום בריאות, ספר לתלמיד, מדריך למורה, הוצאת תעשידע – התאחדות התעשיינים בישראל ומשרד החינוך, 2007.


11. "תעשייה לעתיד ירוק", סביבת למידה בנושא איכות הסביבה, ספר לתלמיד, מדריך למורה, הוצאת תעשידע – התאחדות התעשיינים בישראל ומשרד החינוך, 2007.


ב. מאמרים

12. סדרת מאמרים בנושאי חינוך, מצוינות, טכנולוגיה וחיים בעידן הסינגולרי – כתב העת המקוון "הידען", 2012; חלק מהמאמרים פורסמו גם בעיתונות המודפסת – "דה מרקר", "כלכליסט" ו"גלובס".


13. Israel Literacy: The Development of a Conceptual Framework for Jewish Education Liat Ben-David, CAJE publications: www.caje.org/learn/a_bendavid.htm, 2004


14. "המארג הטכנולוגי-תרבותי: התפתחות הטכנולוגיה בראי התפתחות התרבות האנושית" – ל. בן-דוד, אאוריקה: כתב עת להוראת המדעים והטכנולוגיה, מס. 11, עמ. 16-21, אוקטובר 2000.


15. "חיים בעולם טכנולוגי" - ל. בן-דוד, כמעט 2000: כתב-עת למדע וטכנולוגיה, מס. 13, עמ. 39-41, חורף 1997.


16. "לא על התרופה לבדה – חינוך לאוריינות בריאותית" – ל. בן-דוד, מ. לוינגר, אאוריקה: כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה, מס. 1, עמ. 25-26, יוני 1996.


17. A Deletion and a Rearrangement Distinguish Between the IntracisternalA-Particle of HOX - 2.4, and that of the Interleukin - 3 in the same Leukemic Cells”: L. Ben-David, D. Aberdam, L. Sachs and C. Blatt, virology 182, pp. 382-387, 1991

18. “The Oncogenic Potential of a Homeobox gene”: C. Blatt et. Al., Mouse Molecular Genetics, 1990.


ג. פרוזה למבוגרים

"יארצייט", רומן היסטורי באנגלית – סאגה משפחתית על רקע תולדות הציונות בארץ ישראל, הוצאת גפן, 2004.


"חמדת אמהות" – תרגום והתאמה של "יארצייט" לשפה העברית ולקהל הישראלי, הוצאת לוטם, 2006.


"רגע לפני שבת" - טקסטים, סיפורים קצרים ושירים הקשורים לפרשות השבוע ומסודרים על פיהם, הוצאת "רכס אקדמי", 2014.


לילדים

"על צפרדעים, נקודות ופסים" - ספר ילדים, הוצאת גרפאור-דפטל, 1993 (עברית ואנגלית).

"איך הצילו הצפרדעים את הבצה ממש ברגע האחרון" - ספר ילדים, הוצאת גרפאור-דפטל, יוני 1993.


ד. ניהול, הכוונה וייעוץ בפיתוח סביבות למידה במסגרת תכנית "מב"ט - מדע וטכנולוגיה לביה"ס היסודי"


1. "גוף ללא הפסקה" - ספר לתלמיד ומדריך למורה בסדרה "בריאות ואיכות חיים" בנושא הגוף, העור והתנועה', הוצאת רמות, 1999.


2. "עם יד על הדופק" - ספר לתלמיד ומדריך למורה בסדרה "בריאות ואיכות חיים" בנושא מערכת ההובלה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב,1999 .


3. "חיים בין צמחים" - ספר לתלמיד בנושא היכרות עם צמחים, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 2000 במסגרת "מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים - משולש המוחו"ט"


4. "בין פרחים ופרפרים" - ספר לתלמיד ומדריך למורה בנושא תקשורת בעולם החי לכיתות ז-ח, הוצאת רמות, 1997.


5. "בראי השמים" - ספר לתלמיד ומדריך למורה בנושא אסטרונומיה, הוצאת רמות, 1997.


6. "חמים וטעים" – ספר לתלמיד ומדריך למורה בנושא תזונה ואנרגיה, הוצאת רמות, 2000.


7. "בין מים לשמים" – ספר לתלמיד ומדריך למורה בנושא האטמוספירה וההידרוספירה, הוצאת רמות, 2001.

bottom of page